0944 203 124
emcenter@emcenter.sk
EM center SK

Zásady spracovania osobných údajov 

Firma EM center, s.r.o, spracováva údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť nadobudla platnosť  25.05.2018, t.j podľa Zákona č. 18/2018Z.z, (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EUč.2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - ďalej len Nariadenie).

Prevádzkovateľ EM center s.r.o, Hájnická 18, Košice - Vyšné Opátske, 04001

email: emcenter@emcenter.sk

Kupujúci dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje:

 • meno, priezvisko, (fakturačné údaje), v prípade poskytnutia akademický titul, emailová adresa, adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa, telefónne číslo. 

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Zákazník poskytuje osobné údaje (meno, adresa, fakturačné údaje, tel.číslo, email) predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.
 • Registrovaný zákazník poskytuje osobné údaje (meno, adresa, fakturačné údaje, tel.číslo, email) predávajúcemu dobrovoľne za účelom využívania doplnkových služieb poskytovaných našimi stránkami ako predvyplňanie formulárov, používanie viacerých adries.
 • Odberateľ noviniek poskytuje osobné údaje (meno, e-mail) predávajúcemu dobrovoľne za účelom zasielania informačných e-mailov, ktoré môžu obsahovať: informácie o produktoch a ich použití, články.
 • Na plnenie právnych povinností firmy EM center s.r.o, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EÚ, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov firmy EM center s.r.o, alebo pre účely oprávnených záujmov firmy, alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

Subjekty spracovávajúce osobné údaje: 

Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri, účtovné firmy EM centera s.r.o a to v písomnej a/alebo elektronickej forme. 

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre firmu EM center s.r.o, s ktorými bude pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti, alebo formou mailu môžete od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracovania osobných údajov a informácie o zdroji, z ktorého boli spracovávané osobné údaje získané
 • výpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • opravu alebo odstránenie nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov
 • obmedzenie spracovania osobných údajov
 • výmaz osobných údajov, ak splnili svoj účel
 • výmaz - likvidácia osobných údajov, v prípade porušenia zákona           

Podľa Nariadenia máte právo:

 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na účel marketingu
 • na prenosnosť osobných údajov (podľa čl.20 Nariadenia)
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pri podozrení že sa údaje spracúvajú neoprávnene

Zákazník má právo svoje osobné údaje aktualizovať priamo na web stránke, po prihlásení.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a zrušiť úplne, alebo čiastočne obmedziť.

Súhlas je možné zrušiť - odvolať priamo na stránke www.emcenter.sk alebo písomnou žiadosťou, poslanou na adresu sídla firmy, prípadne mailom emcenter@emcenter.sk

Doba spracovávania poskytnutých údajov: 

Spracovávané osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú uchovávané na úložisku (databázovom serveri) webovej stránky, pre plnenie účelu prípadných opätovných objednávok, ako aj riešenie reklamácii.
Spracovávané osobné údaje končia odvolaním súhlasu.

V prípade nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na emcenter@emcenter.sk